సహనంతో సరి

సాయిబాబాను అనేక మంది ప్రతిదినం దర్శించేవారు అయితే సందర్భానుసారంగా బోధన చేసేవారు కొందరు సాయికి దక్షిణ ఇచ్చేవారు మరికొందరు అడిగితేనే ఇచ్చేవారు ఇంకొందరు దక్షిణ డబ్బుతో మేడలు

Read more

ఫలం ప్రతిఫలం

రాజదర్శనమునకుగాని దేవుని దర్శనానికి గాని,గురుదర్శనమునకుగాని పోవువాడు ఖాళీ చేతులతో పరాదని శ్రుతి చెబుతుంది.అందుకు అనుగుణంగా సర్వసామాన్యంగా పలములను తీసుకోవడం జరుగుతుంది.భక్తులు సందర్శకులు ఫలాలను సమర్పించటం సాధారణ విషయం

Read more

షిర్టీసాయి భక్తులకు శుభవార్త

  షిర్డీ : షిర్డీసాయి భక్తులకు శుభవార్త. దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ నెల 18వతేదీన షిర్డీలోని సాయిబాబా ఆలయాన్ని భక్తుల సందర్శన కోసం 24 గంటలపాటు

Read more

మొక్కు ఒకరికి తీర్చేది వేరొకరికి

మొక్కు ఒకరికి తీర్చేది వేరొకరికి సాయిబాబాకు మొక్కుకుంటే, ఆ మొక్కును అడిగి మరి చెల్లింపచేసుకుంటాడు. అదనంగా ఏమీ కోరడు. సర్వసామాన్యంగా ఏ దైవమైనా, ఏ దేవత అయిన

Read more