జగదీశ్వరుడు

ఆధ్యాత్మికం సాయిబాబా మతాతీంగా వుండేవాడు. తననివాసాన్ని ద్వారకమాయి అనేవాడు. కాని తాను ధరించేదుస్తులన్నీ మహమ్మదీయులవలె ఉండేవి. ఏకనాద భాగవతము, భావార్థరాబాయణము పారాయణం చేయించేవాడు హిందువులతో అబ్దుల్‌కు ఖురాన్‌

Read more

ఉత్తమోత్తమమైనది మానవ జన్మ

ఆధ్యాత్మిక చింతన మానవ జన్మ ఉన్నతమైనది. ఎన్నో పుణ్యకార్యాలు చేస్తేనే మానవ జన్మ వచ్చేది. అందుకే మానవ జన్మ ఓ వరం లాంటి అంటారు. వరలా లభించిన

Read more

దీనులకే దేవుడి రాజ్యంలో చోటు..

అంతర్వాణి కేరళలో ఇటీవల సిస్టర్‌ అభయ అనే నన్‌ హత్య కేసులో ఒక పాస్టర్‌కు, మరొక సిస్టర్‌కు న్యాయస్థానం యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించిన విషయం తెలిసిందే.

Read more

సూర్య ఆరాధన విశిష్టత

ఆధ్యాత్మికం ఈ లోకానికి వెలుగును ప్రసాదించు ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యుడు. సూర్యుడిని భక్తి శ్రద్దలతో కొలిచిన వారికి ఆరోగ్యంతోబాటు తేజస్సు, మనోవికాసం సౌభాగ్యం, సిద్ధిస్తుంది బుద్ధి వికసిస్తుంది.

Read more

20వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన ‘ముప్పత్తుమూవర్‌ అమరర్కుమున్‌ శెసు ,కప్పమ్‌ తవిర్కుమ్‌ కలియే తుయిలెళాయ్శెప్పముడైయాయ్! తిఱలుడై యాయ్! శెత్తార్కువెప్పం కొడుక్కుమ్‌ విమలా! తుయిలెళాయ్శెప్పన్న మెన్ములైచ్చెవ్వా§్‌ు చ్చిఱు మరుజ్గుల్‌నప్పిన్నైనజ్గాయ్! తిరువే! తుయిలెళాయ్ఉక్కముమ్‌

Read more

18వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉన్దు మదకళిత్తన్‌ ఓడాద తోళ్‌ వలియన్‌ నన్దగోపాలన్‌ మరుమగళే! నప్పిన్నాయ్!కన్దమ్‌ కమళుమ్‌ కుళలీ! కడైతిఱవాయ్,వన్దు ఎంగుమ్‌ కోళి యళైత్తనకాణ్‌, మాదవిప్పన్దల్‌ మేల్‌ పల్‌కాల్‌ కుయిలినంగళ్‌

Read more

17వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం: ధనుర్మాసం ప్రత్యేకం అమ్బరమే! తణ్ణీరే! శోరే! అఱమ్‌శెయ్యుమ్‌ఎమ్బెరుమాన్‌! నన్దగోపాలా! ఎళున్దిరాయ్,కొమ్బనార్కెల్లామ్‌ కొళున్తే! కులవిళక్కే! ఎమ్బెరుమాట్టి! యశోదా§్‌ు! అఱివ్ఞఱాయ్,అమ్బరమ్‌ ఊడఱుత్తు ఓంగి యులకళ న్ద ఉమ్బర్‌ కోమానే!

Read more

16వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం: ధనుర్మాసం ప్రత్యేకం నాయగనాయ్ నిన నన్దగోపనుడైయ కోయిల్‌ కాప్పానే! కోడిత్తోనుమ్‌ తోరణ వాశల్‌ కాప్పానే! మణిక్కదవమ్‌ తాళ్‌ తిఱవాయ్ ఆయర్‌ శిఱుమియరో ముక్కు, అఱైపఱై మాయన్‌

Read more

15వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం :ధనుర్మాసం ప్రత్యేకం ఎల్లే! ఇళంకిళియే! ఇన్న ముఱంగుదియో,శిల్లెన€ళై యేన్మిన్‌ నంగైమీర్‌! పోదరుకినే€న్‌వల్లై ఉన్‌కట్టు రైకళ్‌ పండేయున్‌ వాయరితుమ్‌వల్లీర్‌కళ్‌ నీంగళే నానేదా నాయిడుగవల్లైనీపోదాయ్! ఉనక్కెన్న వేఱుడైయైఎల్లారుమ్‌ పోన్దారో?

Read more

14వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం ఉజ్గళ్‌ పుళైక్కడై త్తోట్టత్తువావియుళ్‌శెజ్గళునీర్‌ వాయ్ నెకిళున్దు ఆమ్బల్‌వాయ్ కూమ్బినకాణ్‌శెంగల్‌ పాడిక్కూఱై వెణ్బల్‌ తవత్తవర్‌తంగళ్‌ తిరుక్కోయిల్‌ శింగిడువాన్‌ పోకినా€ర్‌ఎంగళై మున్నమ్‌ ఎళుప్పువాన్‌ వాయ్ పేశుమ్‌నంగావిజయ్! ఎళున్దిరావిజయ్!నాణాదావిజయ్! నావ్ఞడైయాయ్!శంగొడు

Read more

13వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం పుళ్ళిన్‌ వాయ్ కీణ్డానై ప్పొల్లావరక్కనైక్కిళ్లిక్కళైన్దానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్పిళ్త్ళైకళెల్లారుమ్‌ పావైక్కళమ్‌ పుక్కార్‌వెళ్లియెళున్దు వియాళ పోదరిక్కణ్ణినాయ్కుళ్లక్కుళిర క్కుడైన్దు నీరాడాదేపళ్లిక్కిడత్తియో పావాయ్ నీనన్నాళాల్‌కళ్ళమ్‌ తవిర్‌న్దు కలన్దేలో రెమ్బావాయ్పదమూడవపాటబకుని చంపినవాని భజనలేచేయుచుగోపికల

Read more