కాకా పురాణిక్

ఆధ్యాత్మికం : షిర్డీ సాయి లీలలు సాయి బాబా షిర్డీ గ్రామాన్ని విడిచి (దగ్గరున్న ఒకటి, రెండు గ్రామాలు తప్ప) ఎక్కడకూ పోయినట్టు దాఖలాలు లేవు.. కానీ

Read more

భక్త రక్షణ

షిర్డీ సాయి బాబా లీలలు సాయిబాబాను దత్త సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా, నవ నాథ సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా భక్తులు భావిస్తారు.. శంకర మహారాజ్ విషయంలోనూ అంతే..

Read more

నరుడు – వానరుడు

షిర్డీసాయినాథుని దివ్య లీలలు భోలానంద్‌ మహారాజ్‌, సాయిబాబా సమకాలికులు ఒక కధనం ప్రకారం సాయిబాబాను బాల్యంలోనే మహమ్మదీయు లకు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. భోలానాథ్‌ తనంతటతానే ఇంట్లో నుండి

Read more