భక్త రక్షణ

షిర్డీ సాయి బాబా లీలలు సాయిబాబాను దత్త సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా, నవ నాథ సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా భక్తులు భావిస్తారు.. శంకర మహారాజ్ విషయంలోనూ అంతే..

Read more

నరుడు – వానరుడు

షిర్డీసాయినాథుని దివ్య లీలలు భోలానంద్‌ మహారాజ్‌, సాయిబాబా సమకాలికులు ఒక కధనం ప్రకారం సాయిబాబాను బాల్యంలోనే మహమ్మదీయు లకు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. భోలానాథ్‌ తనంతటతానే ఇంట్లో నుండి

Read more