గురువు ఎవరు?

ఆధ్యాత్మిక చింతన గురువు ఎవరై ఉండాలి? అనే సమస్య ఎదురవు తూనే ఉంటుంది. సాయిబాబను బ్రాహ్మణుడని కొందరంటారు. సాయిబాబాకుగురువులు ఎవరు? అనే ప్రశ్నవస్తే సాయి బాబాయే అఖిలాండ

Read more

గురువు

ఆధ్యాత్మిక చింతన గురుబోధన శిష్యుడు శిరోధార్యంగా భావించాలి. గురువు చేసే బోధనలు అమృతప్రాయమై శిష్యుని జీవనయానంలో ఉతన్న పథానికి చేర్చే సోపాలుగా ఉపకరిస్తాయి. విద్యార్జన చేసే సమయంలో

Read more