గురువు ఎవరు?

ఆధ్యాత్మిక చింతన గురువు ఎవరై ఉండాలి? అనే సమస్య ఎదురవు తూనే ఉంటుంది. సాయిబాబను బ్రాహ్మణుడని కొందరంటారు. సాయిబాబాకుగురువులు ఎవరు? అనే ప్రశ్నవస్తే సాయి బాబాయే అఖిలాండ

Read more

గురువు

ఆధ్యాత్మిక చింతన గురుబోధన శిష్యుడు శిరోధార్యంగా భావించాలి. గురువు చేసే బోధనలు అమృతప్రాయమై శిష్యుని జీవనయానంలో ఉతన్న పథానికి చేర్చే సోపాలుగా ఉపకరిస్తాయి. విద్యార్జన చేసే సమయంలో

Read more

గురువు చూపిన పక్షపాతం!

నీతి కథ గురువు చూపిన పక్షపాతం! విష్ణుచిత్తుడనే పండితుని వద్ద చాలా మంది శిష్యులు చేరి విద్య నభ్యసించేవాళ్లు. విష్ణుచిత్తుడు పరమ నిష్టాగరిష్టుడే కాక పట్టరాని కోపంలో

Read more

మార్కండేయుని మానసిక స్థితి!

నీతికథ మార్కండేయుని మానసిక స్థితి! విష్ణుశర్మ ఒక ఆయుర్వేదాచార్యుడు. ఆయుర్వేద విద్య నేర్పడంతో పాటు ఆయన వైద్యం కూడా చేసేవాడు. సమీపంలో ఉన్న పర్వతం మీదికి వెళ్లి

Read more