బుద్ధి, శక్తి నొసగుమా..

ఆధ్యాత్మికం: షిర్డీ సాయి మహిమలు శ్రీమతి బాపత్ సాయి బాబాను సందర్శించింది.. 8 అణాలు దక్షణగా సమర్పించాలనుకుంది.. ఆవిడ వద్ద డబ్బు ఉంది.. మనసు మార్చుకున్నది. 8

Read more

మిగిలిపోయిన కోర్కె

మానవ జీవితాన్ని నడిపించేవి కోరికలు. ఆ కోరికలే అనేక రకాలైన ఆలోచనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆ కోరికలు మరణసమయంలో కూడా ఉంటాయి. అటువంటి కోరికలు మనుష్యులకే కాదు,

Read more