భక్త రక్షణ

షిర్డీ సాయి బాబా లీలలు సాయిబాబాను దత్త సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా, నవ నాథ సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా భక్తులు భావిస్తారు.. శంకర మహారాజ్ విషయంలోనూ అంతే..

Read more

షిర్డీ సాయినాథుని లీలలు : నిర్ణయం

సాయిబాబా వంటి సత్పురుషులను దర్శించేందుకు ఎంతో దూరం నుండి వచ్చే వారు కూడా ఉన్నారు. ఒకసారి హరిద్వార్‌ బువా అనే పేరు గల వ్యక్తి సాయిని దర్శించాలనుకున్నాడు.

Read more