కాకా పురాణిక్

ఆధ్యాత్మికం : షిర్డీ సాయి లీలలు సాయి బాబా షిర్డీ గ్రామాన్ని విడిచి (దగ్గరున్న ఒకటి, రెండు గ్రామాలు తప్ప) ఎక్కడకూ పోయినట్టు దాఖలాలు లేవు.. కానీ

Read more

భక్త రక్షణ

షిర్డీ సాయి బాబా లీలలు సాయిబాబాను దత్త సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా, నవ నాథ సంప్రదాయానికి చెందిన వానిగా భక్తులు భావిస్తారు.. శంకర మహారాజ్ విషయంలోనూ అంతే..

Read more

షిర్డీ సాయినాథుని లీలలు : నిర్ణయం

సాయిబాబా వంటి సత్పురుషులను దర్శించేందుకు ఎంతో దూరం నుండి వచ్చే వారు కూడా ఉన్నారు. ఒకసారి హరిద్వార్‌ బువా అనే పేరు గల వ్యక్తి సాయిని దర్శించాలనుకున్నాడు.

Read more