కాకా పురాణిక్

ఆధ్యాత్మికం : షిర్డీ సాయి లీలలు సాయి బాబా షిర్డీ గ్రామాన్ని విడిచి (దగ్గరున్న ఒకటి, రెండు గ్రామాలు తప్ప) ఎక్కడకూ పోయినట్టు దాఖలాలు లేవు.. కానీ

Read more

భక్తి భావంతో కొంచమైన చాలు

సాయినాధుని లీలలు సాయి సచ్ఛరిత్రలో సాయిబాబా తెలిపిన కొన్ని గాధలున్నాయి అందులో ఒకటి మధురలో జరిగింది. అది ధనవంతులైన భార్యా భర్తల జరిగిన విషయాలను తెలుపుతుంది. ఆ

Read more

ఒక అడుగు భక్తి వైపు

ఆధ్యాత్మికం సాయిబాబాను మహత్తు గల వానిగా గుర్తించిన ప్రతి ఒక్కరు సాయిని తమ ఇష్టదైవంగా చూచుకొనేరు . సాయి తన భక్తులకు ఇష్ట దైవముల రూపంలో దర్శన

Read more

కోరిక

శ్రీ షిర్డీసాయి లీలలు సాయిబాబాను గురువుగా సేవించినవారు కొందరు, సాక్షాత్తు దైవస్వరూ పునిగా భావించి పూజించినవారు మరి కొందరు. సాయిబాబాను దర్శించిన వారుమరికొందరు. ఏ విధంగా తనను

Read more

అర్థం కావు

ఆధాత్మిక చింతన సాయిబాబా మాటలు ఒక్కొక్కసారి ఎంత ప్రయత్నించినా అర్థం కావు, సాయిబాబా మాటలే కావు, కొందరు మహా కవుల, పండితుల రచనలు అంతే. ఉదాహరణకు శ్రీహర్షుడు.

Read more

ఏ మార్గము?

శ్రీ షిర్డీసాయి దివ్య లీలలు సాయిబాబా భక్తి మార్గమునే తన సందర్భకులకు, భక్తులకు తెల్పేవాడు. కర్మమార్గము, యోగ మార్గము, జ్ఞానమార్గములకు సాయిబాబా విశేష ప్రాధాన్యతనీయలేదు. అందువలన సాయబాబాకు

Read more

నరుడు – వానరుడు

షిర్డీసాయినాథుని దివ్య లీలలు భోలానంద్‌ మహారాజ్‌, సాయిబాబా సమకాలికులు ఒక కధనం ప్రకారం సాయిబాబాను బాల్యంలోనే మహమ్మదీయు లకు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. భోలానాథ్‌ తనంతటతానే ఇంట్లో నుండి

Read more

గురువు ఎవరు?

ఆధ్యాత్మిక చింతన గురువు ఎవరై ఉండాలి? అనే సమస్య ఎదురవు తూనే ఉంటుంది. సాయిబాబను బ్రాహ్మణుడని కొందరంటారు. సాయిబాబాకుగురువులు ఎవరు? అనే ప్రశ్నవస్తే సాయి బాబాయే అఖిలాండ

Read more

ఈర్ష్య: సాయినాథుని లీలలు

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఏదైనా ఒక వ్యక్తికి పేరు ప్రతిష్టలు రాకపూర్వం అతడిని పిచ్చివాడని రాళ్లతో పిల్లలు కొడతారు. సాయిబాబా జీవితంలో ఇది జరిగింది. రమణమహర్షి జీవితంలో కూడా

Read more

ఎంగిలి మెతుకులు

షిరిడీసాయి లీలలు గర్వంత తగదు అని సాయిబాబా ఎన్నోసార్లు ఎందరికిలో, ఎన్నో సందర్భాలలో చెప్పటం జరిగింది. దాసగణు సాయి వద్దకు వచ్చే భక్తుడు. సాయి మాట వలనే

Read more

కాలపరిమితి లేని కృప

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబా షిరిడీకి చేరిన తరువాత మరెక్కడకు పోలేదు. ఎప్పుడైనా దగ్గర దగ్గరలో నున్న రెండు గ్రామాలలో ఉన్న భక్తుల గృహాలకు వెళ్లేవారు. ఆ భక్తుల

Read more