మంచి మనసులు

శ్రీ షిర్డీ సాయి మహిమలు ఈ విశాల విశ్వమంతా కరుణను పొందటానికి అర్హమే. ఈ విషయమే సాయిబాబా పలు సందర్భాలలో చూపారు. కావేవీ కవితకు అనర్హం అన్నట్లు,

Read more

ప్రతినిధులు

సాయిసచ్చరిత శ్రవణమనే సాగరాన భక్తి ప్రేమామృతమనే అలలు లేస్తాయి. వానిలో మరలమరల మునకలు వేస్తే జ్ఞానరత్నాలు లభిస్తాయి. జ్ఞానరత్నాల కోసం మరల మరల మునకలు వేయవలసినదే. సచ్చరితలోని

Read more

సాయి దయ

సాయి దయ సాయి వంటి అసమాన్యులు కూడా జీవితాన్ని సామాన్యంగానే ప్రారంభిస్తారు. చివరకు దైవం, కులదైవాల స్థాయికి చేరుకుంటారు. మతీరాం మిశ్రా కూడా అంతే. ఆయన చురుకైన

Read more

ఏకనాధుడు

సాయిబాబా ఒకసారి ‘ఆ పైఠాన్‌ బ్రాహ్మణుడు నాకు బాగా తెలుసు. అంతటి శ్రేష్టమైన బ్రాహ్మణుడు ఈ రోజులలో ఎవరు కనిపిస్తున్నారు? అన్నాడు. సాయిబాబా ఉద్దేశించి పలికినది ఏకనాధుని

Read more

తినుటకు ముందు

తినుటకు ముందు మనం దేనినైనా సాయిబాబాకు సమర్పించిన ఎడల అది నైవేద్యంగా అవ్ఞతుంది. సాయి దానిని స్వీకరించగా మిగిలినది ప్రసాదమవ్ఞతుంది. భగవానుని ప్రసాదం ఇతర పదార్థాల కంటే

Read more

స్వయoగా

స్వయoగా.. శ్రీ బి.వి.నరసింహస్వామి సాయిబాబాను అష్టోత్తర శతనామావళిలో ‘యోగక్షేమవహాయనమ: అని కీర్తించారు. భక్తుల యోగక్షేమములను చూచెదనని అలనాడు శ్రీకృష్ణుడును, నిన్నమొన్నటి సాయిబాబాయు తెలిపారు. అర్జునాచార్యులు భగవద్గీతపై వ్యాఖ్యను

Read more

ఎదుటివారి భక్తి

ఎదుటివారి భక్తి   సాయిబాబాకు ఎందరో భక్తులు. భక్తులేకాదు ప్రతిదినం సాయిబాబాను సందర్శించేవారెందరో వ్ఞన్నారు. ఈ భక్తులలో, ఎవరి భక్తి వారిది. ఒకరు వేరొకరి భక్తిని శంకించరాదు.

Read more