బాధ పడనీయకు

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబా ..15.10. 1918 దేహాన్ని విడిచారు. సాయిబాబాకు ఎందరో భక్తులు, సందర్శకులు. సాయి తన భక్తులతో అరమరికలు లేకుండా మాట్లాదు వాడు. . అట్లే

Read more

నరుడు – వానరుడు

షిర్డీసాయినాథుని దివ్య లీలలు భోలానంద్‌ మహారాజ్‌, సాయిబాబా సమకాలికులు ఒక కధనం ప్రకారం సాయిబాబాను బాల్యంలోనే మహమ్మదీయు లకు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. భోలానాథ్‌ తనంతటతానే ఇంట్లో నుండి

Read more

ఎంగిలి మెతుకులు

షిరిడీసాయి లీలలు గర్వంత తగదు అని సాయిబాబా ఎన్నోసార్లు ఎందరికిలో, ఎన్నో సందర్భాలలో చెప్పటం జరిగింది. దాసగణు సాయి వద్దకు వచ్చే భక్తుడు. సాయి మాట వలనే

Read more

మంచి మనసులు

శ్రీ షిర్డీ సాయి మహిమలు ఈ విశాల విశ్వమంతా కరుణను పొందటానికి అర్హమే. ఈ విషయమే సాయిబాబా పలు సందర్భాలలో చూపారు. కావేవీ కవితకు అనర్హం అన్నట్లు,

Read more

ప్రతినిధులు

సాయిసచ్చరిత శ్రవణమనే సాగరాన భక్తి ప్రేమామృతమనే అలలు లేస్తాయి. వానిలో మరలమరల మునకలు వేస్తే జ్ఞానరత్నాలు లభిస్తాయి. జ్ఞానరత్నాల కోసం మరల మరల మునకలు వేయవలసినదే. సచ్చరితలోని

Read more

సాయి దయ

సాయి దయ సాయి వంటి అసమాన్యులు కూడా జీవితాన్ని సామాన్యంగానే ప్రారంభిస్తారు. చివరకు దైవం, కులదైవాల స్థాయికి చేరుకుంటారు. మతీరాం మిశ్రా కూడా అంతే. ఆయన చురుకైన

Read more

ఏకనాధుడు

సాయిబాబా ఒకసారి ‘ఆ పైఠాన్‌ బ్రాహ్మణుడు నాకు బాగా తెలుసు. అంతటి శ్రేష్టమైన బ్రాహ్మణుడు ఈ రోజులలో ఎవరు కనిపిస్తున్నారు? అన్నాడు. సాయిబాబా ఉద్దేశించి పలికినది ఏకనాధుని

Read more