బాధ పడనీయకు

ఆధ్యాత్మిక చింతన సాయిబాబా ..15.10. 1918 దేహాన్ని విడిచారు. సాయిబాబాకు ఎందరో భక్తులు, సందర్శకులు. సాయి తన భక్తులతో అరమరికలు లేకుండా మాట్లాదు వాడు. . అట్లే

Read more

నరుడు – వానరుడు

షిర్డీసాయినాథుని దివ్య లీలలు భోలానంద్‌ మహారాజ్‌, సాయిబాబా సమకాలికులు ఒక కధనం ప్రకారం సాయిబాబాను బాల్యంలోనే మహమ్మదీయు లకు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. భోలానాథ్‌ తనంతటతానే ఇంట్లో నుండి

Read more

ఎంగిలి మెతుకులు

షిరిడీసాయి లీలలు గర్వంత తగదు అని సాయిబాబా ఎన్నోసార్లు ఎందరికిలో, ఎన్నో సందర్భాలలో చెప్పటం జరిగింది. దాసగణు సాయి వద్దకు వచ్చే భక్తుడు. సాయి మాట వలనే

Read more

మంచి మనసులు

శ్రీ షిర్డీ సాయి మహిమలు ఈ విశాల విశ్వమంతా కరుణను పొందటానికి అర్హమే. ఈ విషయమే సాయిబాబా పలు సందర్భాలలో చూపారు. కావేవీ కవితకు అనర్హం అన్నట్లు,

Read more