ఎంగిలి మెతుకులు

షిరిడీసాయి లీలలు గర్వంత తగదు అని సాయిబాబా ఎన్నోసార్లు ఎందరికిలో, ఎన్నో సందర్భాలలో చెప్పటం జరిగింది. దాసగణు సాయి వద్దకు వచ్చే భక్తుడు. సాయి మాట వలనే

Read more

మంచి మనసులు

శ్రీ షిర్డీ సాయి మహిమలు ఈ విశాల విశ్వమంతా కరుణను పొందటానికి అర్హమే. ఈ విషయమే సాయిబాబా పలు సందర్భాలలో చూపారు. కావేవీ కవితకు అనర్హం అన్నట్లు,

Read more

చేసేది – చేయించేది

షిర్డీసాయి మహిమలు: సాయిబాబా రామయాణ గ్రంథాన్ని పారాయణ చేయమని భక్తులకు, సందర్శకులకు చెప్పేవాడు. సాయిబాబా స్వయంగా శ్రీరామవిజయం అనే రామాయణాన్ని పారాయణ చేయించి స్వయంగా శ్రవణం చేశాడు.

Read more