కళ్లద్దాలతో ఏర్పడే మచ్చలు పోవటం ఎలా

కళ్లద్దాలు చాలా సున్నితంగా, అత్యవసరం అయితేనే ధరించాలి. నిరంతరం అద్దాలు ధరించేవారు గాజు మధ్యభాగం ముక్కుపై తరచు తగలడం లేదా చర్మానికి రాసుకోవడం వల్ల ముక్కు మీద

Read more

ముందు ‘చూపు’ అవసరం

నేడు ప్రపంచ దృష్టి దినోత్సవం మానవ శరీర నిర్మాణంలో కంటిచూపు అన్నది ఓ అద్భుతం. శరీర భాగంలో ఏ అవయవంలో లోపమున్నా మనుగడకు కొద్దిగా ఇబ్బంది మాత్రమే

Read more