ముందు ‘చూపు’ అవసరం

నేడు ప్రపంచ దృష్టి దినోత్సవం మానవ శరీర నిర్మాణంలో కంటిచూపు అన్నది ఓ అద్భుతం. శరీర భాగంలో ఏ అవయవంలో లోపమున్నా మనుగడకు కొద్దిగా ఇబ్బంది మాత్రమే

Read more