అలసిన కళ్లకు ఇలా ఉపశమనం !

వ్యాయామం- ఆరోగ్యం బయటకు వెళ్లే వీలు లేక , ఇంట్లోనే కూర్చుని డిజిటల్ తెరలు చూసి చూసి కళ్లు బాగా అలసిపోయి ఉంటాయి అలాంటి అలసిన నేత్రాలకు

Read more

కళ్ళు కాసేపు రిలాక్స్‌

ఒక పెన్సిల్‌ను మోచేతి దూరంలో ఉంచి, నెమ్మదిగా కళ్ళమధ్య భాగం వైపునకు తేవాలి, పెన్సిల్‌ రెండుగా కనబడినంత దగ్గరగా తేవాలి. మళ్ళీ మోచేతి దూరంలోకి తీసుకుపోవాలి. ఈవిధంగా

Read more