విద్యావిధానంలో విలువల ప్రాధాన్యత

దే శ భవిష్యత్తు పాఠశాల విద్యతోనే నిర్మాణం అవ్ఞతుంది. ఈ రోజు పాఠశాలలో విద్యార్థుల మనస్సులో ఏయే విలు వలతో విత్తనాలు నాటుతారో రేపు అవే వారు

Read more

గాడి తప్పుతున్న విద్యావ్యవస్థ

         గాడి తప్పుతున్న విద్యావ్యవస్థ దేశ భవిష్యత్‌ తరగతి గదిలో నిర్మితమవ్ఞతుందంటారు. నేటి పౌరులే రేపటి భావిభారత పౌరులంటారు. కానీ నేటి విద్యావ్యవస్థను

Read more