భగవద్గీత -67

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎవరైనా సిగరెట్లు తాగుతూ పేకాట ఆడుతుంటే, గుడికి వెళ్లి దైవదర్శనం చేసుకోండి. దివ్య మంగళాకారునికి పూజలు చేయండి, అని చెప్పాలి. వారు నిరంతరం అలాంటి

Read more

గీత ప్రాముఖ్యత

ఆధ్యాత్మిక చింతన భగవద్గీత అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ప్రాక్పశ్చిమ దేశాల మేధావ్ఞలెందరెందరో దాని నుంచి ప్రేరణ పొందారు. కొందరికి మొత్తం ఏడువందల శ్లోకాలు ఇష్టమైతే మరి కొందరికేమో

Read more

ఆత్మ పరిశీలన

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఈ లోకంలో దైవీ సంపత్తితో పుట్టిన వారు, ఆసురీ సంపత్తితో పుట్టిన వారు ఉంటారని శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు. తేజము, క్షమ, ధృతి, శౌచము, స్వాతిశయం

Read more

భగవద్గీత

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఒకసారి జ్ఞానేశ్వరానంద స్వామి ప్రేమానందస్వామితో మాట్లాడుతూ భగవద్గీతను గూర్చి అవును! అనేది చదివాను, అన్నాడు వెంటనే ప్రేమానందస్వామి నాయనా! నేను గీత చదువుతున్నాను అను.

Read more

‘జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్మాణా’

ఆధ్యాత్మిక చింతన నేటి మన స్థితిని (దుస్థితిని) తెలిపే ఒక చక్కని ఉదాహరణ మనకు ‘సంతుమత సమాలోచనం అనుగ్రంధంలో లభిస్తుంది. ఒక బంగారపు ముక్కను చిన్న చెక్క

Read more

భగవద్గీత ప్రాముఖ్యత

ఆధ్యాత్మిక చింతన భగవద్గీత అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ప్రాక్పశ్చిమ దేశాల మేధావ్ఞలెందరెందరో దాని నుంచి ప్రేరణ పొందారు. కొందరికి మొత్తం ఏడువందల శ్లోకాలు ఇష్టమైతే మరి కొందరికేమో

Read more

విశ్వధర్మములు

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావమరదులు, బంధువులు వీరిని నేను ప్రాణాలు పోయినా ఈ భూమి కొరకు కాదు కదా

Read more

భగవద్గీత

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఈ లోకంలో దైవీ సంపత్తితో పుట్టిన వారు, ఆసురీ సంపత్తితో పుట్టిన వారు ఉంటారని శ్రీకృష్ణుడు అంటాడు. తేజము, క్షమ, ధృతి, శౌచము, స్వాతిశయం

Read more

భగవద్గీత ప్రాముఖ్యత

ఆధ్యాత్మిక చింతన భగవద్గీత అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ప్రాక్పశ్చిమ దేశాల మేధావ్ఞలెందరెందరో దాని నుంచి ప్రేరణ పొందారు. కొందరికి మొత్తం ఏడువందల శ్లోకాలు ఇష్టమైతే మరి కొందరికేమో

Read more

భగవద్గీత

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్‌ వివస్వాన్మనవే ప్రాహమను రిక్ష్వాకవే భ్రవీత్‌ ఏవం పరమ్పరా ప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః

Read more

శ్రీమద్భగవద్గీత

ఆధ్యాత్మిక చింతన వేదేషు యజ్ఞేషు తపః సుచైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టమ్‌ అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగీ పరం స్థానముపైతి చాద్యమ్‌ ఇది భగవద్గీతలోని అక్షర పరబ్రహ్మయోగము

Read more