19వ పాశురం:తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన కుత్తువిళక్కెరియ క్కోట్టుక్కాల్‌ కట్టిన్మేల్‌ మెత్తైన శయనత్తిన్‌ మేలేఱి, కొత్తలర్‌ పూంగుళల్‌ నప్నిన్నై కొంగైమేల్‌ వైత్తుక్కిడన్ద మలర్‌మార్‌ పా! వాయ్తిరవాయ్!మైత్తడం కణ్ణినాయ్! నీ ఉన్‌ మణాళనైఎత్తనైపోదుమ్‌

Read more

20వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన ‘ముప్పత్తుమూవర్‌ అమరర్కుమున్‌ శెసు ,కప్పమ్‌ తవిర్కుమ్‌ కలియే తుయిలెళాయ్శెప్పముడైయాయ్! తిఱలుడై యాయ్! శెత్తార్కువెప్పం కొడుక్కుమ్‌ విమలా! తుయిలెళాయ్శెప్పన్న మెన్ములైచ్చెవ్వా§్‌ు చ్చిఱు మరుజ్గుల్‌నప్పిన్నైనజ్గాయ్! తిరువే! తుయిలెళాయ్ఉక్కముమ్‌

Read more

18వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉన్దు మదకళిత్తన్‌ ఓడాద తోళ్‌ వలియన్‌ నన్దగోపాలన్‌ మరుమగళే! నప్పిన్నాయ్!కన్దమ్‌ కమళుమ్‌ కుళలీ! కడైతిఱవాయ్,వన్దు ఎంగుమ్‌ కోళి యళైత్తనకాణ్‌, మాదవిప్పన్దల్‌ మేల్‌ పల్‌కాల్‌ కుయిలినంగళ్‌

Read more

17వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం: ధనుర్మాసం ప్రత్యేకం అమ్బరమే! తణ్ణీరే! శోరే! అఱమ్‌శెయ్యుమ్‌ఎమ్బెరుమాన్‌! నన్దగోపాలా! ఎళున్దిరాయ్,కొమ్బనార్కెల్లామ్‌ కొళున్తే! కులవిళక్కే! ఎమ్బెరుమాట్టి! యశోదా§్‌ు! అఱివ్ఞఱాయ్,అమ్బరమ్‌ ఊడఱుత్తు ఓంగి యులకళ న్ద ఉమ్బర్‌ కోమానే!

Read more

16వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం: ధనుర్మాసం ప్రత్యేకం నాయగనాయ్ నిన నన్దగోపనుడైయ కోయిల్‌ కాప్పానే! కోడిత్తోనుమ్‌ తోరణ వాశల్‌ కాప్పానే! మణిక్కదవమ్‌ తాళ్‌ తిఱవాయ్ ఆయర్‌ శిఱుమియరో ముక్కు, అఱైపఱై మాయన్‌

Read more

15వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం :ధనుర్మాసం ప్రత్యేకం ఎల్లే! ఇళంకిళియే! ఇన్న ముఱంగుదియో,శిల్లెన€ళై యేన్మిన్‌ నంగైమీర్‌! పోదరుకినే€న్‌వల్లై ఉన్‌కట్టు రైకళ్‌ పండేయున్‌ వాయరితుమ్‌వల్లీర్‌కళ్‌ నీంగళే నానేదా నాయిడుగవల్లైనీపోదాయ్! ఉనక్కెన్న వేఱుడైయైఎల్లారుమ్‌ పోన్దారో?

Read more

14వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం ఉజ్గళ్‌ పుళైక్కడై త్తోట్టత్తువావియుళ్‌శెజ్గళునీర్‌ వాయ్ నెకిళున్దు ఆమ్బల్‌వాయ్ కూమ్బినకాణ్‌శెంగల్‌ పాడిక్కూఱై వెణ్బల్‌ తవత్తవర్‌తంగళ్‌ తిరుక్కోయిల్‌ శింగిడువాన్‌ పోకినా€ర్‌ఎంగళై మున్నమ్‌ ఎళుప్పువాన్‌ వాయ్ పేశుమ్‌నంగావిజయ్! ఎళున్దిరావిజయ్!నాణాదావిజయ్! నావ్ఞడైయాయ్!శంగొడు

Read more

13వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మికం పుళ్ళిన్‌ వాయ్ కీణ్డానై ప్పొల్లావరక్కనైక్కిళ్లిక్కళైన్దానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్పిళ్త్ళైకళెల్లారుమ్‌ పావైక్కళమ్‌ పుక్కార్‌వెళ్లియెళున్దు వియాళ పోదరిక్కణ్ణినాయ్కుళ్లక్కుళిర క్కుడైన్దు నీరాడాదేపళ్లిక్కిడత్తియో పావాయ్ నీనన్నాళాల్‌కళ్ళమ్‌ తవిర్‌న్దు కలన్దేలో రెమ్బావాయ్పదమూడవపాటబకుని చంపినవాని భజనలేచేయుచుగోపికల

Read more

12వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన కనైత్తిళం కత్తెరుమై కను€క్కిరంగినినైత్తు ములైవళియే నిను€పాల్‌ శోరననైత్తిల్లమ్‌ శేఱాక్కుమ్‌ నఱ్చెల్వన్‌ తంగా§్‌ు!పనిత్తలై వీళనిన్‌ వాశల్‌ కడైపత్తిశినత్తినాల్‌ తెన్నిలంగై క్కోమానై చ్చెత్తమనత్తుక్కినియానై ప్పాడవ్ఞమ్‌ నీవ§్‌ు తిఱవా§్‌ుఇనిత్తానెళున్దిరాయ

Read more

10వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన నోత్తుచ్చువర్‌క్కమ్‌ పుగుగిన€ అమ్మనా§్‌ు!మాత్తముమ్‌ తారారో వాశల్‌ తిఱవాదార్‌నాత్త త్తుళా§్‌ుముడి నారాయణన్‌, నమ్మాల్‌పోత్తప్పఱై తరుమ్‌ పుణ్ణియనాల్‌, పణ్డొరునాళ్‌,కూత్తత్తిన్‌ వా§్‌ువీళ్‌న్ద కుమ్బకరణనుమ్‌తోత్తమునక్కే పెరున్దుయిల్‌ తాన్‌ తన్దానోఆత్త అనన్దలుడై

Read more

9వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన తూమణిమాడత్తుశుత్తుమ్‌ విళక్కెరియతూపమ్‌ కమళ త్తుయిలణై మేల్‌ కణ్‌ వళరుమ్‌మామాన్‌మగళే! మణిక్కదవమ్‌ తాళ్‌ తిఱవాయ్మామీర్‌! అవళై యెళుప్పీరో, ఉన్‌మగళ్‌ దాన్‌,ఊమైయో? అని€ చ్చెవిడో, అనన్దలో?ఏమ ప్పెరున్దుయిల్‌

Read more