8వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన కీళ్‌వానమ్‌ వెళ్లెను ఎరుమై శిరువీడుమేయ్వాన్‌ పరన్దనకాణ్‌ మిక్కుళ్ల పిళ్లూకళుమ్‌పోవాన్‌ పోకినా ప్పోగామల్‌ కాత్తు, ఉన్నైక్కూవ్ఞవాన్‌ వందు నినోమ్‌, కోదుకలముడైయపావాయ్! ఎళున్దిరాయ్ పాడిప్పఱై కొండుమావా య్

Read more

7వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన కీశుకీశెనెగుమ్‌ ఆనై చ్చాత్తన్‌, కలన్దు పేశిన పేచ్చరవమ్‌ కేట్టిలైయో పేప్పెణ్ణే!కాశుమ్‌ పిఱప్పమ్‌ కలకలప్ప కైపేర్తువాశనఱుంగుళల్‌ ఆయ్చ్చియర్‌, మత్తినాల్‌ఓశైప్పడుత్త త్తయిరరవమ్‌ కేట్టిలైయో!నాయగప్పెణ్‌ పిళ్లా య్! నారాయణన్‌

Read more

4వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆళి మళైక్కణ్ణా! ఒను. నీ కూకరవేల్‌,ఆళియుళ్‌ పుక్కుముకన్దు కొడార్తేఱిఊళిముత్వన్‌ ఉరువమ్బెల్‌ మె§్‌ుకఱత్తుపాళియన్దోలుడైప్పఱ్పనాపన్‌కైయిల్‌ఆళాపోల్‌ మిన్ని వలమ్బురిపోల్‌ నిస€తిర్‌న్దుతాళాదే శార్జముదైత్త శరమళై పోల్‌వాళవులకినిల్‌ పెయ్.తిడాయ్., నాంగళుమ్‌మార్గళి నీరాడ

Read more

3వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన: ఓజ్గియులగళన్ద ఉత్తమన్‌ పేర్పాడినాజ్గళ్‌ నంపావెక్కు, చ్చాణ్‌ణినీరాడినాల్‌తీజ్గిని€నాడెల్లామ్‌, తిజ్గళ్‌ ముమారిపెయ్ దుఓజ్గుపెరుంశెన్నె లూడకయలుగళప్పూజ్గువళైప్పోదిల్‌, పొఱివణ్డుకణ్పడుప్పతేజ్గాదేపుక్కిరున్దు, శీర్తములైపణ్‌ణివాజ్గ. కుడంనిఱైక్కుం, వళ్ళల్‌ప్పెరుంపశుక్కళ్‌నీజ్గాదశెల్వం, నిఱైన్దేలో రెమ్బావాయ్ మూడవపాటవామనునిగవచ్చి, వాయువేగమున ఎదిగి

Read more

2వ పాశురం: తిరుప్పావై

ఆధ్యాత్మిక చింతన: ధనుర్మాసం ప్రత్యేకం వైయత్తు వాళ్వీర్‌ కాళీ!నాముమ్‌ నమ్‌ పావైక్కుశెయ్యుమ్‌ కిరిశైగళ్‌ కేళీరో, పాఱ్కడలుళ్‌పైయత్తుయిన€పరమనడిపాడి,నెయ్యుణ్ణోమ్‌ పాలుణ్ణోమ్‌ నాట్కాలే నీరాడిమైయొట్టెళుతోమ్‌ మలరిట్టు నాముడియోమ్‌శెయ్యాదన శయ్యోమ్‌ తీక్కుఱళై చ్చెనో€దోమ్‌,ఐయముమ్‌

Read more

1వ పాశురం: తిరుప్పావై

ధనుర్మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా: మార్‌గత్తి త్తిజ్గళ్‌ మదినిఱైన్ద నన్నాళాల్‌నీరాడప్పోదువేర్‌, పోదుమినోనేరిట్రైయీర్‌శీర్‌మల్‌గుం ఆ§్‌ుప్పాడి శెల్వచ్చిఱుమీర్‌గాళ్‌కూర్వేల్‌ కొడున్దొఱిలర్‌ నన్దగోపన్‌ కుమరన్‌ఏరాన్దకణ్ణి, యశోదై యిళజ్గ్మమ్‌కార్‌మేనిచ్చెజ్గణ్‌, కదిర్‌ మదియంపోల్‌ ముగత్తాన్‌నారాయణనే,నమక్కేపఱై తరువాన్‌పారోర్‌ పుగర్తి,

Read more

తిరుప్పావై-1,2 పాశురం

మార్గళిత్తింగళ్‌ మదినిఱైన్ద నన్నాళాల్‌ నీరాడ ప్పోదువర్‌ పోదుమినో నేరిళైయీర్‌! శీర్‌మల్‌గుమ్‌ ఆ§్‌ుప్పాడి శెల్వ చ్చిఱుమీర్‌ కాళ్‌ కూర్‌వేల్‌ కొడున్దొళిలన్‌ నన్దకోపన్‌ కుమరన్‌ ఏరార్‌న్ద కణ్ణి యశోదై యిళం

Read more