ముత్యాల ముగ్గు

13 చుక్కలు , 3 వరుసలు
3 వరకు సరి చుక్కలు

=========

18 చుక్కలు , 4 వరుసలు
ఇటు , అటు వదిలి 4 వరకు