పరిజ్ఞానం కన్నా ఆత్మజ్ఞానం మిన్న

జార్ఖండ్‌కు చెందిన రామఘడ్‌ కైంట్‌ డబ్బే జీవితం, డబ్బే పరమావధిగా గడిచింది. ఇంట్లో కుటుంబసభ్యులను కూడా మరిచి డబ్బు వెంట పడ్డాడు. డబ్బుతోనే ఆనందం, సుఖం ఉంటుందని

Read more

నిజాయితీగా వ్యాపారం చేయాలి

మనుషులు చేసే వ్యాపారం వారు తలచుకుంటే అది స్వర్గానికి దారి చూపుతుంది. లేకుంటే అదే వ్యాపారం నరకానికి తీసుకుపోయే మార్గంగా తయారవుతుంది. ఒక వ్యాపారి సత్యంగా, దేవునిమీద

Read more

భగవంతుని సన్నిధికై పరితపించాలి

భగవంతుని గూర్చి పలువ్ఞరు పలుతీరులుగా చెబుతుంటారు. ఉన్నది ఒక్కడే దైవం. అయినా జిహ్వకోరుచి అన్నట్టుగా ఎవరికిష్టమొచ్చిన తీరులో వారు ఆ దైవం గురించి చెప్తారు. గుణాతీతుడు, నిరాకారుడు

Read more

ముక్తికి చేరుకునే మార్గాలు

ధర్మాచరణలోనే దైవశక్తి సమకూరుతుంది. ధర్మాచరణ సాగాలి అంటే ధర్మావగాహన ఉండాలి. అట్టి అవగాహనను శాస్త్రాలు అందిస్తాయి. చెబుతాయి. ఈ చెప్పే విధానములో ఉండే ప్రత్యేకతలను బట్టి ఒకే

Read more

ప్రవక్త అమూల్యమైన సందేశం

ఇది దైవప్రవక్త ముహమ్మద్‌ (సఅనం) హజ్జతుల్‌ విదా (చివరి హజ్‌) సమ యంలో (క్రీ.శ. 632) అరఫాత్‌ మైదానంలో దాదాపు లక్షమం ది హాజరయ్యారు. వారి సమక్షంలో

Read more

వ్యర్ధ ప్రసంగాలొద్దు

వృధా ప్రసంగాలను సాధకుడు చెయ్యకూడదు. పదిమంది ఒకచోట చేరితే మాట్లాడుకునేది మూడే విషయాలు. ఒకటి విషయసుఖాలు, రెండు మిత్రులు, మూడు శత్రువ్ఞలు. ఎవరు మాట్లాడుకున్నా ఈ మూడింటిని

Read more