చెవికి ముక్కెర

కొత్త ఎప్పుడూ వింతే. చెవికి జూకాలు, దుద్దుల నుంచి స్టడ్‌ రింగ్స్‌ కూడా పెట్టుకుంటున్నారు. ఇప్డుపా ముచ్చట ఇంకాస్త లోపలికి వెళ్లి చెవి లోపలికి చేరింది. గిరిజనులు

Read more