విశ్వాసంలో ధైర్యంగా ..

‘అంతర్వాణి’ బైబిల్‌ కథలు దేవా, చెవియొగ్గి నా ప్రార్థన ఆలకింపుము నా విన్నపమునకు విముఖుడవై యుండకుము. నా మనవి ఆలకించి నాకుత్తరమిమ్ము. శత్రువుల శబ్దమునుబట్టియు నేను చింతాక్రాంతుడనై

Read more

వేచి ఉండటం ఉత్తమం

బైబుల్ కథలు మనం మన శక్తిని ఆధారం చేసుకుని చాలాసార్లు పనులు చేస్తుంటాం. దేవ్ఞడు అది వద్దని చెబుతున్నా దాన్ని పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగిపోతాం. తద్వారా గొప్పనష్టాన్ని

Read more