వేచి ఉండటం ఉత్తమం

బైబుల్ కథలు మనం మన శక్తిని ఆధారం చేసుకుని చాలాసార్లు పనులు చేస్తుంటాం. దేవ్ఞడు అది వద్దని చెబుతున్నా దాన్ని పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగిపోతాం. తద్వారా గొప్పనష్టాన్ని

Read more