అర్ధమంతా అరచేతిలోనే

ఆధ్యాత్మిక చింతన కొంతమంది ఎదుటివారిని చూసి వారు రెండు చేతులతో సంపాదిస్తున్నారంటారు. అంటూ కేవలం చేతులే సంపాదిస్తాయా? కాదు ఆ చేతులతో కష్టపడి పనిచేస్తేనే ఎవరికయినా ఆర్థికంగా

Read more

సంతృప్తి – విలువ _ఎంత సంపాదించినా

ఎంత సంపాదించినా తృప్తి చెందని వారెందరినో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. వివేచన కోల్పోయిన మనసు ఇంద్రియాల సుఖం కోసం పరుగు తీస్తుంది. బాల్యంలో ఆటపాటలు, యౌవనంలో కామక్రీడలు,

Read more

సద్వినియోగం – సంతృప్తి

వివేకవంతుడైన మానవుడు ఉత్తమ మార్గాలలో నడిచినంతకాలం సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు. సందర్భాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు. సంపదను సద్వినియోగం చేసుకుంటూనే తన సేవలను సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశాన్ని తోటివారికి

Read more