సంతృప్తి – విలువ _ఎంత సంపాదించినా

ఎంత సంపాదించినా తృప్తి చెందని వారెందరినో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. వివేచన కోల్పోయిన మనసు ఇంద్రియాల సుఖం కోసం పరుగు తీస్తుంది. బాల్యంలో ఆటపాటలు, యౌవనంలో కామక్రీడలు,

Read more

సద్వినియోగం – సంతృప్తి

వివేకవంతుడైన మానవుడు ఉత్తమ మార్గాలలో నడిచినంతకాలం సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు. సందర్భాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు. సంపదను సద్వినియోగం చేసుకుంటూనే తన సేవలను సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశాన్ని తోటివారికి

Read more

అలవాట్లు – ఆచారాలు

అలవాట్లు -ఆచారాలు కొన్ని యేళ్లుగా, కొన్ని తరాలుగా మనల్ని అంటిపెట్టుకుని ఉంటాయి. మనకు ఎన్నో కష్టాలను, నష్టాలను కలిగించే వాటిని చెడు అలవాట్లని, మూర్ఖ ఆచారాలని అనాల్సి

Read more

అష్టావక్రుడు

పూర్వం ఒక ఊరిలో కహోళుడు అనే బ్రహ్మణుడు ఉండేవాడు ఆయన వేదవేదాంగ పారంగతుడు తర్కశాస్త్రములో దిట్ట నిత్యమూ శిష్యులకు వేదాలు నేర్పుతుండేవాడు.వేదాంత గోష్టి తర్కమీమాంసలు ఆయన భర్య

Read more

ధర్మాచరణతోనే దైవశక్తి సాధ్యం

ధర్మాచరణలోనే దైవశక్తి సమకురుతుంది.ధర్మాచరణ సాగాలి అంటే ధర్మావగాహన ఉండాలి.అట్టి అవగాహనను శాస్త్రాలు అందిస్తాయి.చెబుతాయి.ఈ చెప్పే విధానములో ఉండే ప్రత్యేకతలను బట్టి ఒకే విషయాన్ని ఉద్భోదిస్తున్నా,అవి అనేక విధాలుగా

Read more

గంథం బాబా

  గంథం బాబా రహస్యభారతదేశంలోనికి ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణకు వచ్చాడు పాల్‌ బ్రిటన్‌. ఆ అన్వేషణలో కాశీలోని విశుద్ధానందపరమహంసను కలిశాడాయన. విశుద్ధానందపరమహంస అసలు పేరు భోల్‌నాథ్‌ఛటోపాధ్యాయ. ఈయనకు పదమూడేళ్లప్పుడు

Read more

సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి

సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఏదో చేయటం, మరేదేదో చేయటం, దీనివల్ల ఏదైనా రావచ్చునేమో గాని తృప్తిరాదు. ఇతరు లకు ఏదో మనం చేయటం వల్ల, లేదా ఇతరులు

Read more

యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి

యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి వేదవిహితమైన బాటను చూపి మానవజాతిని ఉద్ధరించిన బుషి పుంగవ్ఞలనేకులు భరతభూమిపై ఉద్భవించారు. అట్టివారిలో యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి అగ్రగణ్యుడు. ఈ మహర్షి వైదిక, లౌకిక ధర్మాలు

Read more

జీవన సౌందర్యం

జీవన సౌందర్యం గృహానికి నేను యజమానిని. విశ్వానికి పరమాత్మ యజమాని. గృహం విశ్వంలోనిదే. విశ్వాని వేరు కానిదే. అలాంటప్పుడు గృహం కూడా భగవంతునిదే. నేను అద్దెకు ఉంటున్నాను.

Read more

జ్ఞ్ఞానదీపాన్ని ఆర్పివేయకు

జ్ఞ్ఞానదీపాన్ని ఆర్పివేయకు సముద్రుడు రత్నగర్భుడు అని తెలిసి నదులు సాగరమువైపు పరుగులు తీస్తున్నాయి. ఇది జ్ఞానము. జ్ఞానస్ఫూర్తితో కర్మలు శోభాయానంగా ప్రకాశిస్తాయి. అందుకే, నదులు కునుకు తీయవ్ఞ.

Read more