చెలి కానుక

చెలి కానుక శొంఠిని పాలల్లో కలుపుకుని రోజూ ఉదయం పూట తాగినా ఆకలి పుడుతుంది. శొంఠిని పొడిచేసి అరస్పూను పొడిని కప్పు పాలల్లో కలపాలి. శొంఠిని కషాయంలాగా

Read more