నేలపై కూర్చోటం వలన ప్రయోజనాలు…

ఆరోగ్యం .. అలవాట్లు తినేటప్పుడు, టీవీ చూసేటప్పుడూ .. కుర్చీలమీదో , మంచాల మీదో కూర్చుని తింటూ ఉంటారు . గంటల తరబడి సోఫాలపై వాలిపోతుంటారు.. దీనివలన

Read more