విటమిన్‌’డి’ తప్పనిసరి

విటమిన్‌’డి’ తప్పనిసరి రాత్రిళ్లు నిద్ర ఆలస్యం. ఉదయం లేవడం ఆలస్యం. లేచాక ఆఫీసుకో, కాలేజీకో…టైం అయిపోతుందంటూ ఉరుకులు పరుగులు పెట్టడం. కాస్త అటుఇటు తేడాగా దాదాపు అందరిదీ

Read more