డంబాచారాలు పనికిరావు

నేడు సమాజంలో అసత్య ప్రచారాలు ఎక్కువవ్ఞతున్నాయి. ఒకనిలో ఏదైనా ప్రత్యేకతలో ప్రావీణ్యం ఉన్నట్లు ప్రసిద్ధి గాంచుతాడు. కాని నిజానికి అతనిలో ఆ ప్రత్యేకత ఉండదు. అతడు కేవలం

Read more

శివప్రసన్న మంత్రం

శివమంత్ర మహిమశివుడు కరుణామయుడు. ఈ కరుణతోనే తన భక్తుడైన త్రిపురాసురునికి అనేక వరాలను ఇచ్చాడు. ఆవ రాల ప్రభావం తో త్రిపురాసురుడు దేవతల మీదకు దాడికి వెళ్లారు.

Read more

మోక్షమార్గం

‘ఏషా అంటే కోరిక. ‘ఏషిన్‌ అంటే కోరువాడు. ఏషణత్రయమంటే త్రివిధ వాంఛలని అర్థము. అవియే 1. ధనేషణ 2. దారేషణ లేదా గృహేషణ 3. పుత్రేషణలేదా లోకేషణ.

Read more

ఎవరు జ్ఞానవంతులు?

మనం ఆధునికులమని, నాగరికులమని, ఎంతో జ్ఞానవంతులమని, మరెంతో సంస్కారవంతులమని అనుకొంటుంటాం. మన పూర్వీకులు అజ్ఞానులని, అనాగరికులని, సంస్కారహీనులని, విజ్ఞానరహితులని అనుకొంటాం. మనకు చాలాచాలా విశాల దృక్పధముందని, వారికి

Read more

శంకరుని గీతాభాష్యం

సమన్వయ అధ్యయనంలో సకల వేదాంత విషయాలను చక్కగా వివరించాడు. అవిరోధాధ్యాయంలో విరోధం లేని విధంగా సారాంశాన్ని, సాధనాధ్యాయంలో విద్యను ఎలా సాధన చేయాలన్న అంశాన్ని, ఫలాధ్యాయంలో సగుణ,

Read more

సాయికి అన్నీ తెలుసు

సాయిబాబాను కల్పతరువుగాను, కామధేనువుగాను, చింతామణిగానూ కోలుస్తారు. ఎందుకంటే ఆ మూడు కోరిన వాటిని ఇవ్వగల సమర్ధత ఉంది. అయితే సాయిబాబా అందరికి అన్ని సమకూర్చేవారా? అంటే అందరి

Read more

ధ్యానమే పరమాత్మ

ధ్యానమే పరమాత్మ మనోమాలిన్యం అనునది జన్మజన్మల నుండి మన మనస్సుకు అంటుకొని ఉంటున్నది. దీనిని పూజలచే పునస్కారాలతో పోగొట్టుట అసంభవం. మాలిన్యం అనగా కొన్ని పూలమొక్కలు పుట్టినపుడు

Read more

నామ సాధన

నోరులేనివారు, ఊరు లేనివారు ఉండొచ్చేమో గాని పేరు లేనివారుండరు. అందరికీ పేర్లు ఉంటాయి. నామకరణం జరగకపోయినా ఎవరో ఒకరు నామం పెడతారు. ఆ తరువాత ఆ నామంతో

Read more

గురుశిష్యుల మధ్య పవిత్ర బంధం

ఆత్మజ్ఞానము అనేది సమాచారం కాదు. సదాచారమూ కాదు. ఆత్మస్వరూపానికి సంబంధించిన జ్ఞానము. కనుక ఆచార్యుని ద్వారానే పొందాలి. కనుక ఈ దశలో శ్రద్ధ ప్రముఖ స్థానాన్ని వహిస్తూ

Read more

విదురుని వివేకం

విదురుని వివేకం వశిష్ఠుడు శ్రీరామునికి చేసిన బోధను గూర్చి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు చేసిన బోధను గూర్చి అందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే పండితులు, స్వామీజీలు, పీఠాధిపతులు దాదాపు అందరూ

Read more