శరవేగంగా విశాఖలో షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న “హనీ ట్రాప్”