మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణ లో భారీ వర్షాలు

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి భారీ వర్ష సూచనా తెలియజేసింది వాతావరణ శాఖ. రానున్న మూడు రోజులు రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు పడనున్నాయని తెలిపింది. అల్ప పీడనానికి అనుబంధంగా ఉన్న

Read more