నిజమైన సింగర్ లాగా ప్రయత్నం

రాశి జస్ట్ నటి మాత్రమే కాదు అప్పుడప్పుడు గొంతు సవరించుకుని పాటలు పాడుతుంది.  ఏదో పాడాం అంటే పాడాం అన్నట్టు కాకుండా నిజమైన సింగర్ లాగా ప్రయత్నం

Read more