కురులతోనే ఇనుమడించే అందం.. బాలీవుడ్ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ హబీబ్ అహ్మద్

కురులతో నే వ్యక్తుల అందం ఇనుమడిస్తుంది అని బాలీవుడ్ హెయిర్ స్టైలిస్ట్ హబీబ్ అహ్మద్ తెలిపారు. యువతి, యువకులకు కేశ సంరక్షణ పై దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి సూచించారు.

Read more