సంప్రదాయ తైలంతో…!

సంప్రదాయ తైలంతో…! పూర్వం స్త్రీలు తరచు, తలకు నూనె రాసుకుని, కుంకుడు కాయ లేదా షీకాయ రసంతో రుద్దుకుని తలస్నానం చేయడం ఆచారంగా ఉండేది. కాని ఇప్పుడు

Read more