పంది గుండెను మనిషికి మార్పిడి..అమెరికా వైద్యులు

భవిష్యత్తు చికిత్సలకు ఇదొక ఆప్షన్..వైద్యుల ఆశాభావం బాల్టిమోర్ : ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి సారి గుండె మార్పిడి చికిత్సలో అమెరికా వైద్యులు కొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. పంది గుండెను

Read more