అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో ముసలి ప్రత్యక్షం

అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో మరోసారి ముసలి ప్రత్యక్షం కావడం ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం ప్రత్యేకత గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.

Read more