ఎక్కడికైనా లేట్ గా…!?

జీవన వికాసం కొందరు ఎక్కడికి వెళ్లాలన్నా ..లేటే .. టైంకి రావటం అన్నది వారి డిక్షనరీలోనే లేదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది వారి వ్యవహారం. .. ఇక వాళ్ళకి

Read more