ఇక నుండి ‘టీటీ’కి బదులు ‘టీడీ’

హైదరాబాద్‌: కత్తి, లోహపు రేకు.. గాజుపెంకులాంటివి పొరపాటున గుచ్చుకుంటేనో.. లేదా కిందపడి కాలు, చేయి గీరుకుపోతేనో.. గాయమైనవారికి వైద్యులు సూచించేది ‘టెటనస్‌ టాక్సైడ్‌(టీటీ)’ టీకా. దీన్ని తీసుకోవడం

Read more