ఆటోమేషన్‌ విస్తరణలో నైపుణ్యానికే ప్రాధాన్యం

           ఆటోమేషన్‌ విస్తరణలో నైపుణ్యానికే ప్రాధాన్యం కృత్రిమ మేధస్సుతో కూడిన ఆటోమేషన్‌ విస్తరించేకొద్దీ అత్య ధిక నైపుణ్యానికే ప్రాధాన్యం పెరుగు తుంది.

Read more