‘రాష్ట్రపతి’ తెరపై రాజకీయ విన్యాసం

‘రాష్ట్రపతి’ తెరపై రాజకీయ విన్యాసం దక్షిణ భారతదేశ రాజకీయాలను కొదవపెట్ట్టడానికి వెంక య్యనాయుడు ఒక ఆంజనేయుడుగా పనిచేస్తున్నారు. వెంకయ్యనాయుడు వల్ల భారతదేశానికి చాలా నష్టం జరిగింది. జరుగుతుంది.ఎందుకంటే

Read more