ఆహారం – విహారం

యుక్తా హారస్య విహరస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖహా భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయములోని 7వ శ్లోకం ఇది. చాలా శ్రద్ధగా చదివి,

Read more