హైదరాబాద్‌ హైటెక్స్ వేదికగా పౌల్ట్రీ ఇండియా2023-15 వ ఎడిషన్

నవంబర్ 22 నండి 24 వ తేదీ వరకు పౌల్ట్రీఇండియా2023హాజరుకాననన దేశ,విదేశాలకు చందిన కంపెనీ, సంసథల ప్రతినిధులు హైదరాబాద్‌ : ప్రపంచంలో 2వ అతిపెద్ద గుడ్డు ఉత్పత్తిదారుగా,

Read more