ఉద్యోగంలో నెగ్గుకురావాలంటే..

ఉద్యోగంలో చేరగానే కాదు. దాన్ని ఎంత సమర్ధంగా నిర్వహిస్తున్నామనేది కూడా ముఖ్యమే. నైపుణ్యాలు పెంచుకోవడం, ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకోకపోవడం, మొహమాటం, ఇతరులతో పోల్చినపుడు వెనుకబడిపోవడం, ఇవన్నీ ఉన్నతి

Read more