74 ఏండ్లలో ఒక్కరోజు కూడా లీవ్ తీసుకొని 90 ఏళ్ల బామ్మ..

అమెరికా‌లో టెక్సాస్ రాష్ట్రానికి చెందిన మెల్బా మెబానే అరుదైన ఫీట్ టెక్సాస్ : సెలవులు పెట్టేందుకు సాకులు వెతికే ఉద్యోగులు కోకొల్లలుగా ఉన్న ప్రపంచంలో ఓ వ్యక్తి

Read more