దోసకాయతో…

దోసకాయతో… అతి చౌకగా లభించే కాయగూరలలో దోసకాయ ఒకటి. కూరగాను, పప్పుగాను, పచ్చడిగాను, ఇంకా చాలా విధాలుగా ఉపయోగపడే దోసకాయ సర్వకాల సర్వావస్థలయందు లభిస్తుంది. రుచికి కొంచెం

Read more

దోసెమ్మ! దోసె!!

బాలగేయం దోసెమ్మ! దోసె!! దోసెమ్మ! దోసె! బియ్యం పిండి దోసె!! అమ్మ చేసే దోసె! అందరికిష్టం దోసె!! నీటిలో బియ్యం పోసి! ఉద్ది బేడలు కలిపి..!! చక్కగ

Read more