స్వస్థత చేకూర్చే మెడిటేషన్‌

స్వస్థత చేకూర్చే మెడిటేషన్‌ ధ్యానం మానసిక ఒత్తిళ్లను తట్టుకునే సాధనంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. మానసిక రుగ్మతలను నయం చేయడమే కాకుండా, ఇతరత్రా స్వస్థత చేకూర్చే అంశాల పరిధిలోకి

Read more

ధ్యానంతో మానసిక ప్రశాంతత

ధ్యానంతో మానసిక ప్రశాంతత మెడిటేషన్‌ లేదా ధ్యానం అనే ప్రక్రియ మాన సిక వత్తిళ్లను తట్టుకునే సాధనంగా ప్రాచుర్యం పొం దింది. మానసిక రుగ్మతలను నయం చేయ

Read more

ధ్యానమే ఆరోగ్యానికి భరోసా!

ధ్యానమే ఆరోగ్యానికి భరోసా!   ధ్యానం మానసిక వత్తిళ్లను తట్టుకునే సాధనంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. మానసిక రుగ్మతలను నయం చేయడమే కాకుండా, ఇతరత్రా స్వస్థత చేకూర్చే అంశాల

Read more

నిగ్రహం

నిగ్రహం దేవుని దయ వలన ప్రాప్తమైన మానవజన్మ చాలా గొప్పది. ప్రాణికోటిలో ఇతర జంతువులకు గాని, పక్షులకు గాని క్రిమకీటకాదులకు గాని లేని జ్ఞానము మానవ్ఞనకు కలిగి

Read more

ధ్యానంతో మానసిక ఆనందం

ధ్యానంతో మానసిక ఆనందం మెడిటేషన్‌ లేదా ధ్యానం అనే ప్రక్రియ మాన సిక వత్తిళ్లను తట్టుకునే సాధనంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. మానసిక రుగ్మతలను నయం చేయ డమే

Read more

ధ్యానసాధనకు నిశ్శబ్ద వాతావరణం అనుకూలం

ధ్యానసాధనకు నిశ్శబ్ద వాతావరణం అనుకూలం ధ్యానం మానసిక వత్తిళ్లను తట్టుకునే సాధనంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. మానసిక రుగ్మతలను నయం చేయడమే కాకుండా, ఇతరత్రా స్వస్థత చేకూర్చే అంశాల

Read more