ముక్తి సోపానం

ముక్తి సోపానం ఆత్మజడమైనచో ఘటము వలె అచేతనమగును. జ్ఞాన రూపమును జ్ఞానాశ్రయమును అంగీకరింపవలయును. అన్నదే బౌద్ధమతము బౌద్ధ దర్శనము బుద్ధ ప్రణీతము. ”అసద్వాఇదమగ్ర ఆసీత్‌ విజ్ఞానం యజ్ఞం

Read more

ధర్మాచరణ

ధర్మాచరణ మతాలు ఎన్నయినా వాటి ధర్మాల అంతరార్థం ఒకటే.మతాల పరమార్థం సత్య సందర్శనమే. ధర్మాచరణమే. ఎన్ని కోణాల్లోంచి చూసినా ఆధ్యాత్మిక రంగంలో, ధర్మాచరణ అనే పదం బహుముఖీన

Read more

తెలుగు ఆనవాళ్లు

తెలుసుకో తెలుగు ఆనవాళ్లు ఇతిహాసాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన మనదేశంలో కాలాన్ని వర్గీకరించిన చరిత్రకారులు మహాభారత కాలాన్ని క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు వందల ఏళ్ల నాటిదిగా గుర్తించారు. క్రీస్తుశకం ఒకటవ

Read more

సప్తవర్గీయ భిక్షువులు

సప్తవర్గీయ భిక్షువులు వనంలో అనేకరకాల భిక్షువులున్నారు. కొందరికి అభిధర్మం అంటే ఇష్టం. శారిపుత్రుని వద్దకు వెళ్తారు. కొందరికి వినయం అంటే ఇష్టం, ఉపాలి వద్దకు వెళ్తారు. కొందరికి

Read more