తిరుప్పావై :

Goda devi pooja

కన్నెత్తిళం కత్తెరుమై కనుఱక్కిరంగి,
నినైతు ములైవళియే నిను€పాల్‌ శోర
ననైతిల్లమ్‌ శేఱాక్కుమ్‌ నఱ్చెల్వన్‌ తంగా§్‌ు!
పనిత్తలై వీళనిన్‌ వాశల్‌ కడైపత్తి
శినత్తినాల్‌ తెన్నిలంగైక్కోమానై చ్చెత్త
మనత్తుక్కినియానై ప్పాడవ్ఞమ్‌ నీవా§్‌ు తిఱవా§్‌ు
ఇనిత్తానెళున్దిరా§్‌ు ఈదెన్న పేరుఱక్కమ్‌
అనైత్తిల్లత్తారు మఱిన్దేలో రెమ్బావా§్‌ు
భావం: గేదెలు పాలు పితుకువారు లేకపోవ్ఞటచేత లేగదూడలను తలచుకొని, దూడలు పాలుతాగుతున్నట్లు ఊహించుకుని, పొదుగుల నుండి పాలు కార్చుటచేత, ఇల్లంతా బురద అయినది. అటువంటి గేదెలు సంపద యున్న ఓ గోపకుడిని చెల్లెలు ఈ రోజు గోపిక. పై నుంచి మంచు కురుస్తున్నది. మీ ఇంటి ద్వారము పట్టుకొని నిలబడి యున్నాము. దక్షణముననున్న లంకాధిపతియైన రావణుని చంపిన మనోభిరాముడగు శ్రీరాముని గానము చేయుచున్నాము. ఇకనైన మాట్లాడవా? ఏమి ఈ గాఢనిద్ర? ఇకనైన లేవవా, ఇదంతా ఊరువారు చూస్తున్నారు. అనుచు వెలుపలి గోపికలు లోపల ఉన్న ఆ గోపికను మేల్కొలుపు తున్నారు.

ఫలం: అష్టాక్షరి మంత్రం చదివిన ఫలితం లభిస్తుంది

తాజా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వార్తల కోసం క్లిక్‌ చేయండి: https://www.vaartha.com/andhra-pradesh/