మౌనమేలనోయి..

ఇంటికొచ్చాక రాధికకు వళ్లుమండిపోయి, ఒక వారం రోజులు తనకు జ్వరం వచ్చిందని, ఇంటిపనులను, పిల్లల పనులను వేటినీ పట్టించుకోకుండా మంచానికే అతుక్కునిపోయింది. మనసును కఠినం చేసుకుని, ఏ

Read more