భారీగా నిలిచిపోయిన మిర్చిలారీలు

భారీగా నిలిచిపోయిన మిర్చిలారీలు గుంటూరు: గుంటూరు మిర్చియార్డుకు ఇవాళ రైతులు భారీగా మిర్చిని తీసుకొచ్చారు దీంతో గుంటూరు మిర్చియార్డు వద్ద సంఖ్యలో వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. కొన్నిరోజుల వద్దకు

Read more