తీవ్ర ఒత్తిడితో అనారోగ్యం

తీవ్ర ఒత్తిడితో అనారోగ్యం   కొంతమంది తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురైతే వారిలో కొన్ని నరాలకు సంబంధించిన వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ లక్షణాలు నరాల వ్యాధుల్లాగే కనిపించినా,

Read more