ఈ 75 ఏళ్ల భామ ఆరోగ్య రహస్యం ఇసుక నేనట..ఇసుక తింటూనే బ్రతుకుతుంది

మాములుగా ఇసుక దేనికి వాడతామో తెలియంది కాదు..అదే ఇసుక ఓ భామకు ఆహారంగా మారింది. ఆమెకు 15 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు మొదటిసారి ఇసుక తిన్నదట. అప్పటి నుండి

Read more