పెరుగుతున్న వైట్‌కాలర్‌ నేరాలు

దొరతనంబునందు దొంగతనంబునందు భాగ్యవంతునికి ఏదైనా బాధలేదు అన్నా రు పెద్దలు.ఏ సందర్భంలో ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ లోకోక్తి పుట్టిందో కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి పరిశీలిస్తే వారు చెప్పిందే

Read more

పెరుగుతున్న వైట్‌కాలర్‌ నేరాలు

               పెరుగుతున్న వైట్‌కాలర్‌ నేరాలు ఎన్నిచట్టాలు చేసినా, మరెంత మంది అధికారులను నియమించినా పాలకులు ఎన్ని హెచ్చరికలు చేసినా

Read more