ఏ మార్గము?

శ్రీ షిర్డీసాయి దివ్య లీలలు సాయిబాబా భక్తి మార్గమునే తన సందర్భకులకు, భక్తులకు తెల్పేవాడు. కర్మమార్గము, యోగ మార్గము, జ్ఞానమార్గములకు సాయిబాబా విశేష ప్రాధాన్యతనీయలేదు. అందువలన సాయబాబాకు

Read more