చేనేతకు చేయూతగా ప్రభుత్వ చర్యలు

            చేనేతకు చేయూతగా ప్రభుత్వ చర్యలు రాష్ట్రంలో చేనేత పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. వ్యవ సాయరంగం

Read more

చేనేతలకు ప్రభుత్వాల మొండిచెయ్యి

చేనేతలకు ప్రభుత్వాల మొండిచెయ్యి గత వారంలో చేనేత వర్గాల సమా వేశం రెండుసార్లు ప్రభుత్వంఏర్పా టు చేయగా 13 జిల్లాల నుంచి వచ్చిన చేనేత నాయకులకు ప్రభు

Read more